Digimelding

Terugmelden van onjuistheden in basisregistraties op uniforme manier

Basisregistraties moeten zo betrouwbaar mogelijk zijn. De kwaliteit van gegevens is een voortdurend aandachtspunt. Bestuursorganen zijn daarom bij wet verplicht om in geval van gerede twijfel melding te maken van mogelijk onjuiste gegevens. De vermeende fout wordt dan onderzocht door de bronhouder en zo nodig in de basisregistratie verbeterd. Door terugmelding verbetert de kwaliteit van de gegevens. Dit resulteert in een verlaging van de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven.

Digimelding Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorziening (BLT)

Voor het op een uniforme manier melden van onjuistheden in basisregistraties wordt de generieke oplossing Digimelding BLT (Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorziening) ontwikkeld.

Stand van zaken

Bestuurlijk is in de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid (i-NUP) afgesproken dat alle gemeenten voor 1 januari 2015 aansluiten op Digimelding en deze voorziening in elk geval voor GBA, BAG en NHR gebruiken. Om tijdig aansluiten mogelijk te maken, wordt DigimeldingĀ  BLT 1.0 (Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorziening) ontwikkeld. Een webportaal waarop gemeenten (en andere afnemers) via eHerkenning kunnen inloggen om een melding in te voeren. De volgende versie Digimelding BLT 2.0 bevat webservices zodat een gebruiker ook kan terugmelden via de applicatie waarmee wordt gewerkt. Aansluitdata worden binnenkort gepubliceerd.

Toepassingen Digimelding in beeld

De toepassingen van Digimelding in beeld:

  • Terugmelden via een webportaal en inloggen via eHerkenning (Digimelding BLT 1.0)
  • Terugmelden via de applicatie waarmee de gebruiker werkt (Digimelding BLT 2.0)
  • Terugmelden via een eigen terugmeldvoorziening binnen de eigen applicatie.

Alledrie bovenstaande toepassingen zijn gebaseerd op de Digimelding Annotatie Specificatie. Een afsprakenset tussen afnemers en bronhouders gebaseerd op een tweetal open standaarden.

Meer informatie over aansluiten en ondersteuning?

Meer informatie over Digimelding BLT is beschikbaar in de factsheet en op de website van Logius (aansluiten, kosten en ondersteuning).

Gerelateerde informatie